rruga_rrushdie

Titulli i kontratës: Rikonstruksion i rrugës Ruzhdie, Rajoni i Fierit (Gjatësia totale 3.7km) Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit Periudha e ndërtimit: 4 Maj 2011 – 4 nëntor 2011 Përshkrim i shkurtër i punëve: App. 20.000 m2 e shtresave të reja te asfaltit , 600 m3 mure mbajtëse, 21.000 m3 e gërmimit dhe puneve ne toka.